Príjemcovia pomoci

Zoznam konečných príjemcov pomoci dostávame 4 týždne pred plánovanou distribúciou od ÚPSVaR. Hygienické a potravinové balíčky sa primárne rozvážajú týmto príjemcom pomoci. V prípade, že sa z rôznych dôvodov nepodarí balíček odovzdať ani na druhýkrát osobným doručením, v tomto prípade môže pracovník vydať predmetný balíček aj osobe, ktorá nie je na zozname, ak o tejto osobe pracovník vie, že sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. Takúto osobu následne tento pracovník do zoznamu pripíše s identifikačnými údajmi a stručným zdôvodnením výberu tohto príjemcu.

Identifikácia vyplýva z Operačného programu potravinovej a základne materiálnej pomoci 2014 – 2020.

Identifikácia konečných príjemcov pre potravinové balíčky – Opatrenie 1

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom potravinových balíčkov je

  • primárne: príjemca pomoci v hmotnej núdzi
  • sekundárne: iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček.

Rodina s 1 až 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 potravinové balíčky.

Identifikácia konečných príjemcov pre hygienické balíčky – Opatrenie 4

Ide o osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok).

Konečným príjemcom hygienických balíčkov je

  • primárne: rodina s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)
  • sekundárne: iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii na základe posúdenia partnerskej organizácie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krízovú životnú situáciu sa považuje životná situácia krátkodobého charakteru, z ktorej sa občan alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad, ak má osoba príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami, a pod.

Rodina s 1 nezaopatreným dieťaťom má nárok na 2 hygienické balíčky, rodina s 2 nezaopatrenými deťmi má nárok na 3 hygienické balíčky, rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na 4 hygienické balíčky.

Ste na zozname?

Overiť či ste na zozname môžete jednoduchým spôsobom. Kontaktujte príslušného koordinátora vo Vašom okrese, podľa adresy trvalého bydliska, nadiktujte mu meno, priezvisko a rodné číslo a náš pracovník Vám potvrdí či sa nachádzate v zozname konečných príjemcov alebo nie. Regionálnych koordinátorov môžete kontaktovať aj mailom, pričom nezabudnite uviesť všetky potrebné údaje.